Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest:

Spółdzielnia Mleczarska Mleczwart w Wartkowicach

Dane kontaktowe i: 99-220 Wartkowice ul. Spółdzielcza …

tel. 43 ……, adres e-mail biuro@mleczwart.com

Cele przetwarzania danych osobowych

dane osobowe są przetwarzane w celu:

zawarcia i realizacji umowy

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

art. 6 ust. 1 pkt. b RODO, art. 6 ust. 1 pkt c

Okres przechowywania danych osobowych:

Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, w tym obowiązków z tytułu gwarancji, rękojmi i serwisu (jeżeli dotyczy) oraz przez okres po jej zakończeniu wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych, nie krócej jednak niż 5 lat; licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym ustały prawa i obowiązki wynikające z tytułu realizacji umowy.

Prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, prawo żądania przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

W szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np. na wymogi prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej informacji na temat przysługujących praw zawarto w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

W przypadku nie podania danych osobowych – nie będzie możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Odbiorcy danych:

Pana / Pani dane osobowe są udostępniane:

upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy.,

podmiotom świadczącym dodatkowe usługi dla Spółdzielni – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe,

podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną,

organom publicznym – na ich żądanie

Przekaz dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie dotyczy./Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.